Language:

ONGOING GRADUATE THESES

MASTER DEGREE

No. Name-Surname Original Title Title in English
1 Eulona Gorellari Makedonya‘da Arnavut-Makedon Etnik Anlaşmazlığı ve AB Albanian-Macedonian Ethnic Dispute in Macedonia and the EU
2 Burcu Temür 1980 Sonrası Kurulan Hükümetlerin AB’ye Bakışı ve Bu Bakışı Etkileyen Faktörler Views of the Governments Formed since 1980 towards the EU and the Factors Affecting the Overviews
3 Mehsut Erolov Mehmedov Avrupa Birliği Üyeliği Öncesi ve Sonrası Bulgaristan Basınında Türk Azınlıkları Turkish Minority in Bulgarian Media Before and After the EU Membership
4 Hasan Hüseyin Öztürk AB ile Türkiye Arasındaki Vergi Uyumlaştırması Kapsamında Özel Tüketim Vergileri ve Ekonomik Etkileri Special Consumption Tax and its Economic Impacts within the Scope of Tax Harmonization between Turkey and the EU
5 Mustafa Ede Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Türkiye’de İç Kontrol Sistemi Internal Control System in Turkey within the European Union Harmonization Process
6 Serhat Deniz Sayit Avrupa Birliği’ndeki Finansal Krizin Türkiye Ekonomisine Yansımaları Reflections of the Financial Crisis in European Union on Turkey’s Economy
7 Cihangir Dalgıç Erasmus Öğrenim Hareketlilik Programının Değişimden Faydalanan Öğrenciler Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği The Impacts of the Erasmus Student Mobility Program on Beneficiary Students: The Case of Turkey
8 Hasanaslan Türk Avrupa Birliği’nin Dünya Ticaret Örgütü Müzakereleri Kapsamında Yürüttüğü Politikanın Türkiye’nin Ticaretine Etkileri European Union’s Policy within the context of World Trade Organisation Rounds and its Effects on Turkey’s Trade
9 Osman Öçal 2011 Sonrası Türkiye’nin Avrupa Birliği Politikasında Değişim The Change in Turkey’s European Union Policy after 2011
10 Merve Öztop Avrupa Birliği’nin Aday Ülkelere ve Müzakere Aşamasındaki Türkiye’ye Olan Mali Yardımlarının Benzerlik ve Farklılıkları Similarities and the Differences of the European Union’s Financial Assistance for Candidate Countries and Turkey at Negotiation Stage
11 Burcu Aykut Avrupa Birliği’nde Organize Suç ile Mücadele: Yasal Çerçeve Metodoloji ve Uygulamalar Combating Organised Crimes in the European Union: Legal Framework, Methodology and Applications
12 Merve Akarsu AB Fonlarının ve Hibe Programlarının AB ve Türkiye’de Kadın Girişimciliği Üzerindeki Etkileri The Impact of the EU Funds and Grant Programs on Women’s Entrepreneurship in the EU and Turkey
13 Kıvanç Özgirgin Avrupa Birliği’nde Banka Birleşmeleri ve Satınalmalar Bank Mergers and Acquisitions in the European Union
14 Ali Enis Özdemir Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birligi Temel Haklar Şartı Toplanma ve Dernek Kurma Özgürlüğü Işığında Gezi Parkı Süreci Gezi Park Process in Light of the Freedom of Assembly and Association by the European Convention on Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights
15 Özlem İşler Pek KOBİ’ler ve Rekabet Politikası: De Minimis Kuralının Rekabet Hukukundaki Yeri ve İşlevi SMEs and Competition Policy: The Role and the Functions of the De Minimis Rule in Competition Law
16 Tamer Uygunlar Aşırı Sağ Partilerin Avrupa Birliği’nin Genişleme Sürecine Bakışı: Almanya, Fransa ve Benelüks Örneği Overview of the Far-right Parties on the European Union’s Enlargement Process: The Cases of Germany, France and Benelux
17 Umut Rahşan Yüksek Avrupa Birliği’nin Kendi Kaderini Tayin (Self – Determinasyon) Politikası European Union’s Self-determination Policy
18 Metin Kışlık Türkiye’nin Göç Politikası’nın Adaylık Sürecinde Yeniden Yapılandırılması Restructuring of Turkey’s Migration Policy within the Candidacy Process
19 Musa Akgül Türkiye’de 2007-2013 Yılları Arasında Uygulanan Avrupa Birliği Gençlik Programlarının Genç İstihdamına Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme An Evaluation on Youth Employment Impact of European Union Youth Programs Applied Between 2007-2013 in Turkey
20 Elif Aybüke Akay Sendikal Haklar ve Yükümlülükler Kapsamında Avrupa Birliği’nde Sendikacılık Unionism in the European Union within the Scope of Trade Union Rights and Obligations
21 Olcay Tosun Avrupa Birliği Bütünleşme Sürecinde Eğitim Politikası ve Finansmanı Educational Policy and its Finance in the European Union Integration Process
22 Fatih Şahin AB’nin Gezi Parkı Olayı Aktörlerine Bakışı: Sosyal Medya Örneği EU’s Overview on the Actors of Gezi Park Event: The Case of Social Media
23 Aslı Mayadağ Lizbon Sonrası Avrupa Birliği Girişimcilik Politikası Post-Lisbon European Union Entrepreneurship Policy
24 Ömer Okatan Avrupa Bütünleşmesinde Kültür Boyutu: Avrupa Tiyatro Festivalleri Üzerinde Bir Saha Çalışması Cultural Dimension of European Integration: A Field Study on European Theatre Festivals
25 Ozan Utku Gezen EURIMAGES Tarafından Desteklenen Filmlerde Avrupa Kimliği European Identity in Movies Supported by EURIMAGES
26 Gerçek Işık Afrika’da AB-Çin Siyasal ve Ekonomik Rekabetinin Değerlendirilmesi Assessment of the EU-China Political and Economic Competitions in Africa
27 Bilgi Gökmen Gülgeç Avrupa’da Yeşil Hareketlerin Gelişimi ve Avrupa Bütünleşmesi Green Politics in EU and It’s Reflections on Turkey
28 Serkan Kurtuluş Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Almanya’nın AB Politikalarının Dönüşümü: AB’nin Geleceğine Yönelik Perspektifler Transformation of Germany’s EU Policies in the post-Cold War Era: Perspectives for the Future of the EU
29 Didem Öztürk Avrupa Bütünleşmesi Sürecinde Türkiye’de KOBİ’lerin İnovasyon Uygulamaları Innovation Practices of the SMEs in Turkey during the European Integration Process
30 Muhammet Doğan Türkiye-Avrupa Birliği Müzakere Sürecine TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’nun Etkileri The Impact of Turkish Parliamentary EU Adjustment Commission on Turkey-European Union Accession Process
31 Erdal Tabel Nietzsche’nin Nihilizm Anlayışında Avrupa Europe in Nietzsche’s Understanding of Nihilism
32 Elif Kaygın Avrupa Birliği Demokrasi Teşviki Politikalarının Sivil Toplumun Gelişimi Üzerindeki Etkisinin Karşılaştırmalı Analizi: Türkiye ve Ürdün Örnekleri Comparative Analysis of the Impact of EU Democracy Promotion Policies on Civil Society Development: Turkey and Jordan Cases
33 Bilginer Koç Alman Mesleki Eğitim Modelinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Assessment of German Vocational Training Model from the Viewpoint of Turkey
34 Muhyeddin Yılmaz Avrupa Birliği Reform Sürecinin Türkiye’de Asker-Sivil İlişkilerine Zayıf Etkisi: Kurumsal Mekanizmalar Low Impact of the European Union Reform Process on Civil-Military Relations in Turkey: Institutional Mechanisms
35 Hacer Turğut Avrupa Birliği’nin Enerji Politikalarında Avrupa Komisyonu’nun Rolüne Kurumsalcı Bir Bakış An Institutional Overview on the Role of the European Commission in the European Union’s Energy Policies
36 İrem Koç AB’ye Üyelik Sürecinde Türkiye’de Göçmen Entegrasyon Politikalarının Dönüşümü ve Kültürlerarası İletişime Etkisi Transformation of Migrant Integration Policy in Turkey in the EU Membership Process and its Effect on Intercultural Communication.
37 Gizem Gökçen Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikalarının Avrupalılaşması Europeanization of Gender Equality Policies in Turkey
38 Süleyman Gök Çok Düzeyli Yönetişim Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşlarının Türkiye’nin Avrupa Birligi Uyum Sürecindeki Rolü The Role of Civil Society Organisations on Turkey’s European Union Harmonization Process within the Context of Multilevel Governance
39 Didem Şahal Koşulluluk Bağlamında Düzensiz Göçle Mücadelede Avrupa Birligi Geri Kabul Anlaşmaları ve Türkiye’ye Yansımaları EU Readmission Agreements and Reflections on Turkey in Combating Irregular Migration within the Context of Conditionality
40 Gökhan Aksu Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Avrupalılaşması Europeanization of Local Governments in Turkey in the European Union Integration Process
41 Burak Seçkin Tan Avrupa Birliği’nin Güney Komşuları ile İlişkilerine Jeopolitik Yaklaşım Geopolitical Approach to the European Union’s Relations with Southern Neighbours
42 Serhan Ceyhan Polonya Demokrasisinin Gelişmesinde AB Üyeliğinin Rolü ve Etkisi The Role and Impact of the EU Membership in the Development of Polish Democracy
43 Orhan Salih Çubukçu 2004-2006 ve 2007-2008 Dönemlerinde Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı’ndaki Değişimler: Türkiye Örneği Changes in the European Voluntary Service Programmes in 2004-2006 and 2007-2008 Period: The Case of Turkey
44 Ali Kıncal Müzakere Edilen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) Anlaşması’nın Türkiye’nin Ticaretine Olası Etkileri The Possible Effects of the Proposed Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership Agreement on Turkey’s Trade
45 Özlem Özkutlu Avrupa Birliği’nde Gençlerin Sosyal İçerilmesi ve Türkiye Social Inclusion of Youth in the European Union and Turkey
46 Selcan Özçam Neo-Liberal Devlette Göç ve Gelir Dağılımı Migration and Income Distribution in Neoliberal State
47 Murat Tepe Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Basın Çalışanlarının Sorunları, Sendikal Haklar ve Türkiye Problems of Press Workers in the European Union Member States, Unionism and Turkey
48 Gülfer Ünlü Avrupa Birliği’nde Okul Yaşamından Meslek Yaşamına Geçiş ve Türkiye Transition from School Life to Vocational Life in the European Union and Turkey
49 Adem Kurtar Türkiye’deki Üniversitelerde Avrupa Birliği Hibeleriyle Finanse Edilen Projelerin Muhasebeleştirilmesi ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar The Accounting of Projects Funded by European Union Grants at Universities in Turkey and Issues in Implementation
50 Aral Akayak Avrupa Bütünleşmesi ve İsviçre European Integration and Switzerland
51 Berivan Altındağ Avrupa Birliği’nden Üye Devletlerin Çekilme Hakkı ve İngiltere Örneği Right of Withdrawal of the Member States from the European Union and the Case of the UK
52 Bilgehan Onat Spor Politikalarının Avrupa Bütünleşmesine Etkisi The Impact of Sports Policy on European Integration
53 Burcu Özlem Çelik Avrupa Birliği İş Hukukunda Kadın Erkek Eşitliği Equality of Women and Men in European Union Business Law
54 Caner Aksu Türkiye ve Avrupa Birliği Ortaklık Hukuku Çerçevesinde Türk Çalışanların Serbest Dolaşımı Free Movement of Turkish Workers in the Turkey-EU Association Law
55 Cavit Şahin Tatlıcıoğlu Avrupa Birliği Sosyal Politikası Aracı Olarak Sosyal İçerme Yaklaşımının LGBTİ Kimlik Politikaları Temelinde Türkiye Üzerinden Değerlendirilmesi Evaluation of Social Inclusion Policy as a Tool for European Union Social PolicybBased on LGBT Identity Politics in Turkey
56 Elif Cemre Beşgür Euro Krizi, Avrupa Birliği’nin Geleceğinde Türkiye’nin Yeri ve Muhtemel Senaryolar: Esnek Entegrasyon Bir Çözüm Olabilir mi? Euro Crisis, the Place of Turkey in the Future of European Union and Possible Scenarios: Can Flexible Integration be Solution?
57 Gürkan Kanat Euro Krizinden Sonra Yunanistan’da Uygulanan Kamu Politikalarında Yaşanan Değişim Public Financial Policy Changes in Greece after Euro Crisis
58 İzzet Duman İzmir İlinde Üniversitelerdeki Akademisyenlerin Avrupa Birliği Sürecine Yaklaşımlarına İlişkin Bir Analiz An Analysis on the Approaches of the Academicians in Izmir towards the EU Membership Process
59 Mehmet Erkan Şahin Türkiye’de Üniversitelerin Avrupalılaşması; Fırsatlar; Engeller ve Beklentiler Europeanisation of the Universities in Turkey; Opportunities, Barriers and Expectations
60 Mirati Haydardedeoğlu Avrupa Birliği Gıda Etiketleme Mevzuatının İncelenmesi ve Ulusal Mevzuatımızla Karşılaştırılması Examination of European Union Food Labeling Legislation and Comparison with Our National Legislation
61 Muhsin Kalınoğlu Ekonomik Bütünleşme Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye’de Rekabet Politikaları ve Finansal Regülasyon Kapsamında Bankacılık Sektörünün Karşılaştırmalı Değerlendirmesi Comperative Evaluation of the Banking Sector within the context of Competition Policy and Financial Regulation in the Europen Union and Turkey in the Process of Economic Integration
62 Öner Gültekin AB’de Bilgisayar Suçlarıyla İlgili Düzenlemeler ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Regulations on Computer Crimes in the EU and Evaluation of Turkey
63 Öykü Dalak Güncel Gelişmeler Işığında AB Göç Politikası EU Migration Policy in the Light of Recent Developments
65 Pembegül Bakan Avrupa Birliği’nde Sağ ve Nefret Söylemi Arasındaki İlişki: Fransa ve Macaristan Örneği The Relationship between the Right Wing and Hate Speech in the European Union: The Case of France and Hungary
66 Sadık Demirbağ Avrupa Birliği Mali Yardımlarının Göçmen ve Mülteci Entegrasyonuna Katkısı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme The Contribution of European Union Financial Assistance to Immigrant and Refugee Integration: An Assessment on Turkey
67 Şebnem Erdemir Avrupa Birliği’nin Tarımsal Teşvik ve Hibe Destekleri The Agricultural Incentives and Grants of European Union
68 Tuba Özocak Avrupa Birliği ve Kriz Yönetimi: Kosova Örneği European Union and Crisis Management: the Case of Kosovo
69 Umut Şensoy Avrupa Birliği Balıkçılık Politikası Çerçevesinde İzlanda’da Yükselen Avrupa Karşıtlığı Increasing Euroscepticism in Iceland whit the Framework of European Union’s Fishery Policy
70 Yiğit Yamanlar AB’nin Karadeniz’e Yönelik Komşuluk Politikasında Beklentiler ve Sorunlar: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Çerçevesinde Moldova ve Gürcistan Örneği Expectations and Challenges in the EU’s Neighbourhood Policy towards the Black Sea: Case of Moldova and Georgia within a Comparative Perspective
71 Abdurrahim Erden Gümrük Birliği’nin Statik Etkilerinin Türk Ekonomisine Etkisi The Static Impacts of Customs Union on the Turkish Economy
72 Ateş Sebe Demir AB Ülkelerinin Göç Politikası Uygulamalarının Dış Politika Çerçevesinde İncelenmesi: Suriyeli Mültecilerin Durumu The Examination of Immigration Policy Practices of the EU Member States within the Foreign Policy Framework: Syrian Refugees
73 Meltem Karataş Avrupa Birliği’nde İstihdam Edilebilirlik: Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi The Employability in the EU: An Assessment of Tourism Sector

DOCTORATE DEGREE

No. Name-Surname Original Title Title in English
1 Sevgili Begüm Taner Huntürk AB Özel Sektöründe Karar Alma Süreçlerinde Cinsiyet Dengesinin Geliştirilmesi Improving the Gender Balance in Decision-Making Process in the EU Private Sectors
2 Tuğcan Durmuşlar Türk Dış Politikası’nın Avrupalılaşması (Europeanization) 1999-2007 Dönemi Europeanization of Turkish Foreign Policy during the Periof of 1999-2007
3 Levent Ateşoğlu Hizmetler İç Pazarının Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sosyal Politikaya Etkileri The Effects of the Internal Services Sector on Social Policy in European Union and Turkey
4 Hasan Ferhat Güngör Avrupa Kimliğinin Evrilmesinde Örgün Eğitimin Yakınlaştırıcı Rolü The Adduct Role of the Formal Education in the Inverted of European Identity
5 Mehmet Gürsu Kopenhag Ekolü Perspektifinden Ukrayna Krizi Bağlamında Avrupa’nın Güvenlik Yapısının Yeniden Şekillendirilmesi Reshaping European Security Structure within the Context of Ukraine’s Crisis from the Perspective of Copenhagen School
6 Tansel Üstünlüoğlu Avrupa Birliği’nin Demokrasi Teşvikinin Sivil Toplum, Devletsellik ve Sosyoekonomik Gereklilikler Açısından Mısır’daki Yansımaları Reflections of European Union’s Democracy Promotion in Egypt in terms of Civil Society, Governmentalism and Socioeconomic Requirements
7 Alper Yamandağ Avrupa İstihdam Stratejisi ve Türkiye European Employment Strategy and Turkey
8 Volkan Kocagül Avrupa Birliği’nin Terörle Mücadele Politikaları Ekseninde İstihbarat Kapasitesinin Değerlendirilmesi: Sorunlar ve Öneriler The Evaluation of Intelligence Capacity of European Union in the Context of Counter-Terrorism Policies: Problems and Suggestions
9 Erdem Aydın Hava Ulaştırma Politikasının Avrupalılaşması: Yakınsamanın Sınırları Europeanization of the Air Transportation Policy: The Limits of Convergence
10 Seymur Hüseynli

 

Avrupa Birliği Enerji Politikası Çerçevesinde Azerbaycan Petrolü ve Doğal Gazı Azerbaijan’s Oil and Natural Gas within the Framework of the European Union Energy Policy
11 Nihal Armağan Ersoy Bölgesel Bloklarda Ticaret Stratejisi Tercihi: Avrupa Birliği Örneği Preferences of Trade Strategies in Regional Blocks: The Case of European Union
12 Seçil Öraz Beşikçi Avrupa Komşuluk Politikası Kapsamında Demokratik Yönetişimin Analizi: Azerbaycan Örneği The Analysis of Democratic Governance within the Context of European Neighbourhood Policy: The Case of Azerbaijan
13 Zehra Kibar Avrupa Birliği’nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Türkiye The European Union’s Information Society Policies and Turkey
14 Seval Akkaş Sporda Medya Hakları-Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukuku Açısından Bir İnceleme Media Rights in Sports- A Review in Terms of EU and Turkish Competition Law
15 Sokol Brahaj Arnavutluk ve Avrupalılaşma Albania and Europeanization
16 İlkin Mikayilov Avrupa Birliği Komşuluk Politikasının Azerbaycan’ın Avrupalılaşmasına Etkisi The Impact of European Union Neighbourhood Policy towards the Europeanization of Azerbaijan
17 Serhat Sökmen Rekabet Hukukunda Yasaklanan Faaliyetler: Türkiye, Avrupa Birliği ve ABD Hukuku Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme Prohibited Activities in Competition Law: A Comparative Law Review of Turkey, European Union and the USA
18 Övgü Pınar Avro-Alanı Krizi Sonrası Avrupa Birliği’ndeki Ekonomik Dönüşümün Değerlendirilmesi The Assessment of the Economic Transformation in the European Union after the Euro-zone Crisis
19 Devrim Çukur Adaylık Sürecinde Avukatlık Meslek Standartlarının Avrupalılaşması: Kurumsalcı Bir Yaklaşım The Europeanization of Legal Profession Standards in the Accession Process: An Institutional Approach
20 Ela Yıldırım Avrupa Birliği Roman Politikasının Türkiye’nin Roman Vatandaşlarına Yönelik Düzenlemeleri Üzerindeki Etkilerinin Sosyal İnşacılık Bağlamında Değerlendirilmesi A Social Constructivist Assesment of the the Impact of European Union’s Roma Policy on Turkey’s Regulations for Roma Citizens
21 İsmail Ergün Avrupa Birligi ve Türkiye’de Bütçe Harcamaları İçinde Eğitim ve Sağlık Harcamaları: Seçilmiş Ülke Karşılaştırmaları Education and Health Spending in Budget Expenditures in the European Union and Turkey: Comparison of Selected Countries
22 Emine Gül Erbayandur Avrupalılaşma Sürecinde Ekonomik Çıkar Gruplarının Dönüşümü Transformation of Economic Interest Groups in the Europeanization Process
23 Dilek Akdenizli Kocagül Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Sivil Topluma Sağladığı Mali Destekler: Sosyal İnşacı Değerlendirme European Union’s Financial Support to Civil Society in Turkey: A Social Constructionist Evaluation
24 Kevin Van Hove How Does Migrant Entrepreneurship Relate to Social Mobility in Flanders, Belgium: A Case of the Turks in Ghent and the Moroccans in Antwerp How Does Migrant Entrepreneurship Relate to Social Mobility in Flanders, Belgium: A Case of the Turks in Ghent and the Moroccans in Antwerp
25 Nilüfer Erdogan Mckenzie Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Avrupalılaşma Sürecine Etkisi: Türkiye Örneği The Impacts of Women NGOs’ on Europeanization Process: The Case of Turkey
26 Fulya Akgül Durakçay The European Union’s Democracy Promotion in Ukraine The European Union’s Democracy Promotion in Ukraine
27 Esra Uyar Okçu Bölgeselleşme Bağlamında AB’nin Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Ticaret Politikaları The EU’s Trade Policy towards Developing Countries within the Context of Regionalism
28 Harika Varol Aysa Bölgesel Kalkınmada Sosyal Sermaye Oluşumu ve Avrupa Birligi Hibe Projelerinin Etkileri Social Capital Formation in Regional Development and the Effects of the Grant Projects of the European Union.
29 Mahir Işıkay Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın Zorunlu Yargı Yetkisi ve İptal Davaları Compulsory Jurisdiction of the European  Court of Justice and Cancellation Proceedings
30 Deniz Güney Komşuluk Politikasından Kriz Yönetimine: Avrupa Birligi ve Ukrayna İlişkileri From Neighbourhood Policy to Crisis Management: The European Union and Ukraine Relations
31 Serkan Saltık Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Avrupa Kimliğinin İnşası Construction of European Identity in the European Union Integration Process
32 Sadettin Keskin Avrupa Araştırma Alanında Ulusal İnovasyon Sistemlerinin Karsılaştırmalı Analizi The Comparative Analysis of the National Innovation System in the European Research Area
33 Önder Canveren An Analysis of Party Orientations towards European Union in Serbia: Political Competition, Ideology and Identity Politics An Analysis of Party Orientations towards European Union in Serbia: Political Competition, Ideology and Identity Politics
34 Emrah Ergier Avrupa Kimliği Kavramı ve Türkiye’nin Tam Üyelik Sürecine Etkileri The Concept of European Identity and its Effects on Turkey’s Full Membership Process
35 Çağdaş Cengiz Euro Değerindeki Değişmelerin Türkiye Ekonomisine Yansımalarının Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Perspektifinde Değerlendirilmesi The Evaluation o the Effects of Changes in Euro Value on Turkish Economy from the Perspective of European Union
36 Ahmet Toprak Avrupa’da Ulus Oluşumu Tartışmaları Nation-formation Debate in Europe
37 Mehmet Savran AB Güvenlik Politikası EU Security Policy
38 Yener Ceylan Avrupa Birliği’nde Yönetişim Bakımından Sosyal Diyalog ve Türkiye Social Dialogue and Turkey in terms of European Union’s Governance
39 Devran Gülel Küreselleşen Piyasaların Sosyal Politikalar ve Kadın Refahı Üzerindeki Etkileri The Impacts of the Globalised Market on Social Policies and Women’s Welfare
40 Güldan Kalem Avrupa Birliği’nde Bologna Süreci ve Türkiye Bologna Process in the European Union and Turkey
41 Caner Övsan Çakaş Avrupa’da İslam’ın Ötekileşmesi ve Yükselen İslamofobinin Analizi Analysis of the Marginalization of Islam and the Rising Islamophobia in Europe
42 Cem Yalçın Polonya ve Türkiye’deki Siyasi Partilerin Avrupalılaşması: Söylem Çözümlemesine Dayalı Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Europeanization of Politicial Parties in Poland and Turkey: a Comparative Approach Based on Discourse Analysis
43 Fatma Başak Van Hove Avrupa’daki Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşlarının Uluslararası Ekonomik, Sosyal, Kültürel Haklar Üzerindeki Etkileri The Impact of European International Non-Governmental Organizations on International Economic,Social and Cultural Rights
44 İbrahim Gülhan Avrupa Birliği ve Türkiye’de Sağlık Politikası ve e-Sağlık Health Policy in the European Union and Turkey, and E-Health
45 İlkin Mikayilov Avrupa Birliği Komşuluk Politikasının Azerbaycan’ın Avrupalılaşmasına Etkisi The Impact of the European Union Neighborhood Policy on the Europeanization of Azerbaijan
46 İpek Çimen Bulut Avrupa Birliği’nde Kişisel Verilerin Korunması ve Türkiye Protection of Personal Data in the European Union and Turkey
47 İsmail Ergün Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Mali ve Ekonomik Boyutu: Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması The Financial and Economic Dimension of Renewable Energy Resources: Comparison Between Turkey and European Union
48 Sevtap Aydın Avrupa Birliği ve Türkiye’de Mal ve Hizmetlere Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Gender Equality in the Access to Goods And Services in the European Union and Turkey
49 Sinem Abka Türkiye’de Avrupalılaşmadan Geri Dönüş ve Gayrimüslim Vatandaşlar De-Europeanization of Turkey and the Non-Muslim Citizens