Jean Monnet Bursiyerlerimiz

Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan gücü sayısının artırılmasını ve AB müktesebatının etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasiteyi oluşturma çabalarının desteklenmesini amaçlamaktadır. Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kurum/kuruluşta lisansüstü veya araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları desteklemektedir. Jean Monnet bursiyerlerimizin listesi aşağıda pdf. dosyası olarak iletilmektedir.

Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmektedir. Bu nedenle, diğer lisansüstü burs programlarından farklı olarak sadece aşağıda belirtilen AB müktesebat başlıklarında yapılacak çalışmalara destek verilmektedir:

İşçilerin Serbest Dolaşımı

Malların Serbest Dolaşımı

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

Sermayenin Serbest Dolaşımı

Kamu Alımları

Şirketler Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Rekabet Politikası

Mali Hizmetler

Bilgi Toplumu ve Medya

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Balıkçılık

Taşımacılık Politikası

Enerji

Vergilendirme

Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika

İstatistik

Sosyal Politika ve İstihdam

İşletmeler ve Sanayi Politikası

Trans-Avrupa Şebekeleri

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

Yargı ve Temel Haklar

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

Bilim ve Araştırma

Eğitim ve Kültür

Çevre

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)

Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

Mali Kontrol

Bursların %50’si kamu sektörüne, %30’u üniversitelere, %20’si ise özel sektöre tahsis edilmektir. Bursiyerler en az 3 (üç), en fazla 12 (on iki) ay süreyle katılabilmektedir. Burs kapsamında (I) Okul ücreti, (II) Yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler, vb.), (III) Çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için kullanılmak üzere) karşılanmaktadır.

Başta dil şartı olmak üzere gerekli koşulları sağlayan adayların, çalışma yapmak istedikleri AB üyesi ülkelerde yer alan akademik programlardan koşulsuz kabul mektubu alması gerekmektedir. Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylar burs programı kapsamında desteklenmektedir.

Detaylar için bakınız: http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/

JEAN MONNET BURSİYERLERİMİZ

Jean Monnet bursiyerlerimiz için tıklayınız!