Language:

COMPLETED GRADUATE THESES

 

MASTER DEGREE

Thesis No.

Name-Surname

Year

Original Title

Title in English

451902

Selvin Ezgi Yüksel

2017

Kadına Yönelik Şiddetin Boyutlarının AB ve Türkiye Açısından Karşılaştırmalı Analizi

The Comparative Analysis of EU and Turkey within the Context of Dimensions of Violence Against Women

441564

Seray Kılıç

2016

Türkiye’nin Koruma Sorumluluğu Politikası (2011-2015): Libya ve Suriye

Turkey’s Responsibility to Protect Policy (2011-2015): Libya and Syria

451894

Özge Bozkaya

2016

Ermenistan’da Yaşayan Ermeni Üniversite Öğrencilerin ve Akademisyenlerin Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliğine İlişkin Algısı

The Perception of Armenian University Students and Academics Who Are Living in Armenia on the European Union Membership of Turkey

441449

Aslı Değerli

2016

Avrupa Birliği’nde Eğitim Hakkı

Right to Education in European Union

423023

Büşra Güder

2015

İnsan Hakları Bağlamında Avrupa’da Romanlar

Roma People in Europe on Human Rights Perspective

410395

Özlem Akagündüz Tabel

2015

AB’ye Üyelik Sürecinde AKP Hükümetlerinin Alevi Sorununa Yönelik Politikaları

AKP Government’s Policies Towards the Alawite Problem During Turkey’s EU Accession Process

410292

Çağlar Öztürk

2015 AB – ABD Siyasal ve Ekonomi İlişkileri Çerçevesinde Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Transatlantic Trade and Investment Partnership within the Context of the EU-USA Political and Economic Relations
410106

Şahin Keskin

2015 Ukrayna’daki Kriz ve AB-Rusya İlişkileri The Ukraine Crisis and EU-Russia Relations
389100

Erdi Kutlu

2015 Avrupa Komşuluk Politikası Ekseninde Avrupa Birliği’nin Doğu Komşularına Yönelik Politikaları European Union’s Policies Towards Its Eastern Neighbours within the Context of European Neighbourhood Policy
364790

İmren Alakuş

2014 Avrupa Birliği’nin İran Nükleer Krizine Yaklaşımı: Amerika Birleşik Devletleri İle Karşılaştırmalı Bir Analiz European Union’s Approach to Iran Nuclear Crisis: a Comparati̇Ve Analysi̇s with Uni̇ted States of Ameri̇ca
389104

Ahmet Esen

2014 Türkiye’nin Dâhil Olduğu 2014 – 2020 AB Programları Kapsamında Muğla İli Proje Potansiyelinin Değerlendirilmesi Evaluation of Muğla Province Project Potential in Scope of EU 2014 – 2020 Programmes Including Turkey
389101

İpek Çimen Bulut

2014 Avrupa Birliği Rekabet ve Fikri Mülkiyet Kuralları Çerçevesinde Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasının Bir Sonucu Olarak Zorunlu Lisanslama Compulsory Licensing as a Result of Abuse of Dominant Position in the Framework of the European Union Competition and Intellectual Property
337469

Sinem Erbaş

2013 Göçün Yeniliğe Katkısı: Almanya’daki Türkler Üzerine Bir Değerlendirme Immigration and its Contribution to Innovation: a Case of Turkish Immigrants in Germany
337642

Fatma Başak Uslu

2013 AB’de ve Türkiye’de Gençlik Politikaları Uygulamaları Youth Policies in the EU and in Turkey
337666

Ervına Durakovıc

2013 Güvenlik Topluluğu Kavramı Üzerine Bir Analiz: Karadağ’In Avrupa Birliği Üyelik Süreci Örneği The Analysis of the Security Community Concept: the Example of the Integration Process of Montenegro and European Union
337641

Senem Narin

2013 Avrupa Birliği’nin Normatif Bir Güç Olarak Afrika’ya Yönelik Politikaları European Union’s Policies Towards Africa as a Normative Power
337643

Zeynep Yıldırım

2013 Avrupa’da Çok kültürcülük Tartışması: Fransa ve Almanya Üzerinden Bir Değerlendirme Debates on Multiculturalism within Europe; An Assesment Through France and Germany Examples
333302

Murat İnan

2012 İnsani Yardım ve Avrupa Birliği Boyutu Humanitarian Aid and it’s European Union Dimension
333312

Semih Erden

2012 Avrupa Birliği’nin Beşinci Genişlemesiyle Belirginleşen İkilem: Sosyal Avrupa’ya Karşı Neoliberalizm European Union’s Dilemma Crystallized with Fifth Enlargement: Social Europe Versus Neoliberalizm
333289

Bahtiyar Hüseynli

2012 Avrupa Birliği Komşuluk Politikası: Azerbaycan Örneği European Union Neighborhood Policy: Azerbaijan Case
337508

Lıudmıla Beloscova

2012 Avrupa Birliğinin Rusya İle İlişkilerinin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of the Foreign Direct Investment in terms of Relations Between European Union and Russia
280781

Burcu Fatma Kurcan Olcay

2011 Avrupa Birliği İletişim Stratejisinin Türkiye’nin Üyeliği Açısından İncelenmesi The Analysis of European Union Communication Strategy in terms of Turkey’s Full Membership
280770

Pınar Alper

2011 Avrupa Komşuluk Politikasının Ülkeler Bazında Değerlendirilmesi Evaluation of the European Neighbourhood Policy on the Basis of the ENP Countries
298152

İlker Baysal

2011 Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’na Türk KOBİ’lerinin Uyumu: İzmir Örneği Harmonization of Turkish SME’s to Small Business Act for Europe: İzmir Sample
253737

Kutlu Karani

2010 Avrupa Birliği’nin Balkan Ülkelerindeki İdari ve Mali Reforma Etki ve Katkıları European Union’s Effects and Contributions of Managerial and Fiscal Reforms in Balkans
253794

Ender İnal

2010 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları’nın Etkinliği The Effectiveness of Foreign Direct Investment in Turkey’s Accession Process to the European Union
261510

Çağdaş Cengiz

2010 Avrupa Birliği Tarım Politikalarında Reformlar ve Sonuçları European Union Agricultural Policy Reforms and Their Results
263980

Murat Arifoğlu

2010 Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı’nın Türkiye Açısından Değerlendirilmesi The Evaluation of the Condition of European Regional and Minority Languages From the Point of Turkey
261556

Harika Varol

2010 Bölgesel Gelişmenin Yerel / Bölgesel Yönetişim Modelleri Kapsamında Değerlendirilmesi The Assessment of Regional Development within Local/Regional Governance
265979

Nida Çolak

2010 Avrupa Birliği Sermaye Şirketlerinin Kuruluşu ve Türkiye’deki Uygulamaları Establishing Corporations in European Union and Such Procedures in Turkey
265935 Cüneyt Öner 2010 Avrupa Birliği Müzakereleri Çerçevesinde Van İlindeki Mültecilerin Sorunları The Problemse of Refugees Live in Van in Accordance with European Union Negotiation
265941

Cemal Erkonuk

2010 Tarihi Gelişim Sürecinde Avrupa Birliği-Kosova İlişkileri ve Nihai Statü Improvement on the Process of EU-Kosovo Relations and Final Status
264007

Ayşe Köse

2010 Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Azınlıklar Konusuna Yaklaşımının Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Etkileri The Influences of Turkey’s Minority Policies on İts Relations with the European Union
265944

Onur Atılgan

2010 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Rum Azınlıklar Greek Minorities in the Context of Turkish – European Union Relations
280758

Halime Nur Yaşar

2010 Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki Gümrük Birliği Çerçevesinde Türkiye İhracatının Çekim Modeli Uygulaması In the Scope of the Customs Union Between European Union and Turkey An Application of the Gravity Model to the Turkish Exports
231354

Ezgi Topçu

2009 Balkan Ülkelerinin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Süreci ve Yunanistan The Full Membership Process of Balkan Countries to the European Union and Greece
231342

Seçkin Berber

2009 Ortadoğu’nun Demokratikleşmesi Bağlamında Avrupa Birliği’nin Komşuluk Politikası Democratization in the Middle East in the Context of the European Neigbourhood Policy
249480 Sokol Brahaj 2009 Arnavutluk’ta Demokratikleşme Süreci ve Avrupa Birliği’nin Yapıcı Etkileri Democratization Process in Albania and Conctructive İmpacts of the European Union
253654

Çağrı Selvi

2009 Güvenlik Boyutu İtibariyle Avrupa Birliği Enerji Politikası European Union’ Energy Policy by its Security Dimension
215802

Erdem Aydın

2008 Avrupa Birliği Ulaştırma Politikasına Uyum Sürecinde Bir İnceleme: Türkiye Hava Trafik Kontrol Hizmetleri A Study on the Process of Harmonization to the EU Common Transport Policy :Air Traffic Control Services of Turkey
220292

Gökhan Sivaslı

2008 Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Türk Tarımı European Union Common Agricultural Policy and Turkish Agriculture
220244

Mehmet Gökay Özerim

2008 Avrupa’da Uluslararası Emekli Göçü ve Yeni Bir Varış Ülkesi Olarak Türkiye: Muğla-Dalyan Örneği International Retirement Migration in Europe and Turkey as a New Destination: Evidence From Muğla-Dalyan
227239

Zümrüt Arpaz Başer

2008 Avrupa Birliği’ne Yeni Üye Ülkeler İle Türkiye’nin Mali İş Birliği Politikaları Karşısındaki Durumu The New Member Countries of European Union and Turkey’s Status Towards the Financial Cooperation Policies of European Union
227266

Tuğba Tuncer

2008 AB Lizbon Stratejisi ve Uygulamalarının Türkiye’nin Ekonomi ve Bilim-Teknolojisi Politikalarına Etkisi Lisbon Strategy and the Impacts of its Applications on Turkey’s Economy and Science&Technology Policies
226848

Selim Çalık

2008 Avrupa Birliği Ulaştırma Politikası ve Türkiye’nin Uyumu European Union Transport Policy and Cohesion of Turkey
227267

Evrim Pınar Görgülü

2008 Avrupa Birliği’nin Enerji Arz Güvenliğinin Sağlanması Security of Energy Supply for the European Union
205392

Atiye Kalkan

2007 Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kadın Erkek Eşitsizliğinin Sosyolojik Kökenleri ve Politik Etkileri Socioligical Reasons and Political Effects of Gender Inequality in the European Union and Turkey
207778

Mukadder Öz

2007 Avrupa İçin Bir Anayasa Oluşturan Antlaşma Işığında Avrupa Birliği’nde Güvenlik European Security and Defence Policy in the Light of the Treaty Establishing a Constitution for Europe
207719

Berke Uraz

2007 Avrupa Birliği Güvenliği Bağlamında Kriz Yönetimi Faaliyetleri ve NATO İle İlişkisi Crisis Management Operations and Procedures in Context of European Union Security and Relationships with NATO
208340

Neslihan Eriş

2007 Avrupa Birliği’nde Mültecilerin Hukuki Durumu The Legal Status of the Refugees in the European Union
208437

Hasan Ferhat Güngör

2007 Avrupa Birliği İçin Yaşam Boyu Öğrenim Temel Yeterlikleri ve Bu Yeterliklerden ‘yabancı Dillerde İletişim’ Bağlamında Türkiye’nin Durumu Key Competences for Lifelong Learning for the EU and the Current State of Turkey in the Context of ‘Communication in Foreign Languages’
208448

Akay Tekin

2007 Avrupa Birliği İstihdam Politikası Genel Esasları European Employment Policy
208474

Alper Yamandağ

2007 Avrupa Birliği’nin Komşuluk Politikası Kapsamında Yakın Doğu Ülkeleri İle İlişkileri ve Ekonomik Etkileri The European Union – Near East Relations in Economic Terms within the Framework of the European Neighborhood Policy
208331

Tansel Üstünlüoğlu

2007 Ortadoğu’nun Demokratikleşmesi Süreci ve Avrupa Birliği The Democratisation Process in the Middle East and European Union
215747

Nuriye Türk

2007 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Ortaklık İlişkisinin Konumu ve Gümrük Birliği Place of Association Relationship in the Process of Turkey’s Full Membership to the European Union and Customs Union
207793

Emrah Ergier

2007 Avrupa Sosyal Modeli’nin Dönüştürülmesi Çerçevesi’nde Sosyal Diyalog ve Türkiye’nin Durumu Social Dialogue in the Framework of Transformation of European Social Model and Turkey’’s Situation
208963

Ersan Celal Tunç

2007 Müzakere Sürecinde Türkiye’deki Havayolu Şirketlerinin Avrupalı Rakipleri Karşısındaki Rekabet Gücü ve Analizi On the Negotiation Progress, in Turkey, Airline Companies Competition Power and Analysis Versus European Competititors
208463

Senem Odaman

2007 Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliği ve Türkiye Bağlamında Şeker Sektörünün Analizi Sugar Sector in the Context of World Trade Organization, the European Union and Turkey
173039

Varol Dur

2006 Avrupa Birliği’nde Ekonomik ve Parasal Birliğin İstihdama Etkisi The Effects of Economic and Monetary Union on Employment in European Union
189500

Zühal Ünalp Çepel

2006 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü The Role of Civil Society Organizations in Turkey’s European Union Membership Process
189544

Hüseyin Kutay Aytuğ

2006 Avrupa Birliği Anayası’nın Türkiye’de Sosyo-Politik Yaşam Üzerine Etkileri Possible Impacts of European Union Constitution on Turkish Social Politic Life
189489

Özgür Ay

2006 Amerika Birleşik Devletleri-Türkiye İlişkileri Bağlamında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Süreci ve Uluslararası Siyasal Sistem Analizi In the Context of United States of America-Turkey Relations Turkey’s Full Membership Process to the European Union and International Political System Analyses
189512

Serkan Özer

2006 Avrupa Birliği Rekabet Politikasında Devlet Yardımları ve Türkiye’nin Uyumu State Aids in the European Union Competition Policy and Adaptation of Turkey
189494

Kadriye Nilgün Tunçsiper

2006 Uluslararası Sistem Açısından Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (Agsp) European Security and Defence Policy in International System
189497

Yener Ceylan

2006 Avrupa Birliği’nde Siyasal Bütünleşme Sürecinin Avrupa Sosyal Modeline Etkileri Effects of European Political Integration Process on European Social Model
189698

Recep Murat Ekim

2006 Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politikaları ve Türkiye’nin Uyumu Rural Development Policies of European Union and Turkey’s Adaptation
189719

Diğdem Soyaltın

2006 Avrupalılaşma ve Türkiye’nin Dönüşüm Süreci Europeanisation and Transformation Process of Turkey
189699

Güvenç Küçüktok

2006 Avrupa Birliği’nde Çalışanlara Bilgi Verilmesi ve Danışılmasının Demokratikleşmeye Etkileri ve Türkiye The Impact of Informing and Consulting the Workers on Democratisation in the European Union and Turkey
189705

Latife Yardım

2006 Avrupa Birliği’nin Küçük ve Orta Boy İşletmeler Politikası Çerçevesinde Türkiye’deki Uygulamaların Değerlendirilmesi Assesment of Application in Turkey in the Framework of European Union Small and Medium Enterprises Policy
189708

Zehra Ceren Miral

2006 Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Karşı Rekabet Gücü: Seçilmiş Tarımsal Ürünler İçin Bir Uygulama Revealed Comparative Advantage End Turkey’s Competitiveness Against European Union: a Case Study for Selected Agricultural Products
189730

İsmail Ergün

2006 Yerel Yönetimlerde Yönetişim Kavramı ve Avrupa Birliği İle Kıyaslanması Concept of Governance in Local Administrations and Comparing with European Union
189712

Başak Somuncu

2006 Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde Uluslararası Göç Politikası Turkey’s International Migration Policy Under the EU Membership Perspective
189958

Serap Yazmacıoğlu

2006 Türk Ayakkabı Sektörünün Avrupa Birliği Karşısında Rekabet Gücü Turkish Footwear Sector Competitiveness Against the European Union
205402

Müjde Görgülü

2006 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Azınlıkların Durumu Minority İssue in the Context of European Union-Turkey Relationships
146961

Devrim Bülent Akkuşoğlu

2006 Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinde Yasadışı Göç Sorunu The Problem of Illegal Immigration in European Union-Turkey Relations
162268

Tuğcan Durmuşlar

2005 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Türkiye’ye Etkileri European Security and Defence Policy and its Effects on Turkey
162242

Ezgi Kudar

2005 Gümrük Birliği Sonrası Türkiye-AB Dış Ticaret İlişkileri ve Sektörel Analiz Foreign Trade Relations of Turkey and EU After the Customs Union and Sectoral Analyze
162317

Serkan Aksoy

2005 Avrupa’daki Etnik Uyuşmazlıkların Çözümü: Kosava Örneği Ethnic Conflict Resolution in Europe: the Kosava Case
162285

Nihal Kırkpınar

2005 Avrupa Birliği-Türkiye Bütünleşme Sürecinde Türkiye’nin Ulusal Egemenlik Anlayışında Ortaya Çıkacak Değişimler Changes Appearing on Turkish National Sovereignty Understanding At the Process of European Union Turkey Integration
162263

Işıl Ataç

2005 Avrupa Birliği’nde Göçmen İşçilerin Çalışma Hakları The Working Rights of the Migrant Workers in the European Union
162535

Funda Karaltı

2005 AB Hukukunda Sinai Mülkiyet Hakları ve Türkiye’nin Sinai Mülkiyet Hakları Alanında AB Müktesebatına Uyumu Industrial Property Rights on EU Law and Adaptation of Turkey’s Industrial Property to EU Acquis Communautaire
162526

Soner Eman

2005 Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının (Agsp) Küresel Terörizme Yaklaşımı Approach of the European Security and Defence Policy to the Global Terrorism
162507

Amela Stovrag

2005 Bilgi Toplumu Perspektifinde Bosna-Hersek Ekonomisinin AB Ekonomisiyle Bütünleşme Süreçlerinin Analizi The Analysis of Integration Process of Bosnia and Herzegovina’s Economy with EU Economy in Perspective of Information Society
146956

İpek Akad

2005 AB Bölgesel Yardımlarının Üye Ülkelerin Kalkınmışlık Düzeylerine Etkisi: İrlanda-Yunanistan Örnekleri The Anaysis of the İmpacts of the EU Regional Aids: Irish and Greek Cases
146958

Pelin Sönmez

2005 Avrupa Birliği’nin Demokratik Yapısının Birliğin Geleceği Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi The Analysis of European Union’s Democratic Structure and its Impact on Union’s Future
162290

Elif Salduz

2005 Avrupa Birliği’nin Rekabetçi Bilgi Ekonomisine Dönüşüm Sürecine Türkiye’nin Uyumu Turkey’s Adaption to the Transformation Process of the European Union Through Competitive Knowledge Economy
162267

Meltem Kadıpınar

2005 Avrupa Birliği ve Türkiye’de Çalışan Kadınların Çalışma ve Aile Yaşamının Dengelenmesi Reconciliation of Work and Family Life of Working Women in the European Union and Turkey
162039

Eylin Babacan

2004 Kurumsal Etkinlikte Örgütsel İletişimin Rolü: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ve Avrupa Hava Yolları Birliği (AEA) Örnekleri The Role of Organizational Communication on the Organizational Effectiveness: Cases of International Air Transport Association (IATA) and Association of European Airlines (AEA)
145259

Beyza Sümer

2004 Avrupa Birliği’nin Bölgesel Politikası Regional Policy of the European Union
145381

Murat Güner

2004 Avrupa Birliği’nin Yeni Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) ve NATO’nun Geleceği The New Security and Defense Policy of the European Union (ESDP) and the Future of the NATO
145501

Başak Civcik

2004 Avrupa Birliği’nin Genişleme Stratejisinin Üç Ülke (Romanya, Bulgaristan ve Türkiye) Açısından Analizi Analyze of the European Union’s Enlargement Strategy in the Context of Three Countries (Bulgaria, Romania and Turkey)
145486

Argun Başkan

2004 Avrupa Birliği’nin Karar Alma Usulleri Decision-Making Procedures of the European Union
145487

Mahir Işıkay

2004 Avrupa Birliği Hukuku’nda Ombudsman Ombudsman in European Union Law
146102

Hakan Keskin

2004 Orta Asya ve Orta Doğu’daki Yeni Oluşumlar Bağlamında; Türkiye’nin Enerji Potansiyelinin, Avrupa Birliği’nin Jeopolitik Dinamiğine ve Türkiye’nin Muhtemel Avrupa Birliği Üyeliğine Etkisi In the Context of the New Formations of the Middle East and Middle Asia, the Effect of the Turkey’s Energy Potential to the Geopolitic Dynamic of the EU and to the Probable Turkey’s Membership
146126

Deniz Güney

2004 Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin Dış Ticareti Dengesine Etkisi The Effect of the Customs Union on Turkey’s Foreing Trade Balance
146116

Ebru Gençalp

2004 Avrupa Birliği’nin Güvenlik Politikalarında Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın (Agsp) Yeri ve Nato İle İlişkileri The Position of European Security and Defence Policy in the European Union’s Security Policies and its Relations with NATO
146072

Esra Dündar

2004 Avrupa Birliği’nde Karar Mekanizması, Karar Alma Usulleri Desicion-Making Procedures in European Union
128138

Nevzat Ak

2003 Avrupa Birliği Sürecinde Sivil Toplumun Yeri ve Önemi The Place and Significance of Civil Society within the European Union Process
130065

Sühal Şemşit

2003 Avrupa Birliği’nin Genişleme Sürecinde Polanya Poland in the Enlargement Process of European Union
130003

Sedef Eylemer

2003 Avrupa-Akdeniz Ortaklığı ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi Euro-Mediterranean Partnership and its Evaluation with Respect to Turkey
130117

Esin Candan

2003 Küreselleşme ve AB Karşısında Türk Tarım Politikası Turkey’s Agricultural Policies Against Globalization and EU
130052

Sırma Aksu

2003 Türkiye’deki Kobi’lerin Avrupa Birliği Pazarlarına Açılmasında Elektronik Ticaretin Rolü The Role of the Electronic Commerce in the Increasing of the Access of Sms’s in Turkey of the European Union Markets
130007

Mehmet Yıldız

2003 Soğuk Savaş Sonrası Başlayan Yeni Güvenlik Tartışmalarına 11 Eylül Olaylarının Etkisi The Effect of the September 11 Events on the New Security Debates Just Begining After the Cold War
130122

Merve İrem Arıcan

2003 Avrupa Güvenlik ve Savunma Poitikası Ekseninde AB-ABD İlişkileri EU-US Relations on the Axis of European Security and Defence Policy
130042

Burçin Uluğ

2003 Hegemonik İstikrar Teorisi Çerçevesinde Agsp ve Transatlantik İlişkilerin Geleceği Esdp and the Future of Transatlantic Relations From the Perspective of Hegemonic Stability Theory
130088

Emine Gül Altuntuğ

2003 Avrupa Birliği Genişleme Sürecinin Türkiye’nin Dış Ticaretine Etkileri The Effects of the European Union’s Enlargement Process on Turkey’s External Trade
130243

Gözde Kaya

2003 Avrupa Vatandaşlığı European Citizenship
130293

İlkay Taş

2003 Avrupa Birliği’nin Turizm Politikaları ve Seyahat Acentelerinin Avrupa Birliği’ne Bakış Açılarının Değerlendirilmesi The European Union’s Tourism Policies and Evaluation of the Travel Agencies Views on the Euroen Union
112923

İbrahim Alper Arısoy

2002 Avrupa Birliği ve Azınlıklar European Union and Minorities
113595

İsmet Yıldız

2002 Helsinki Zirvesi Sonrası Türkiye’nin Avrupa Yatırım Bankası Kredi İmkanları After Helsinki Summit European Investment Bank’s Credit Facilities in Turkey (?)
113590

Ferhat Serdar Cirik

2002 Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Kültürel Değişim Üzerine Bir İnceleme A Study About Culturel Change During Adoptation Period to European Union
103904

Gürkan Doğan

2001 Güvenlik ve Savunma Açısından Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, Batı Avrupa Birliği, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri Relations Between Nort Atlantic Treaty Organization, Western European Union, European Union and Turkey From View of Security and Defense
103763

Berna Kırkulak

2001 Risk Yönetimi Açısından Opsiyon Piyasalar: Avrupa Borsalarından Örnekler Option Markets in Risk Management: Examples From European Stock Markets

 

DOCTORATE DEGREE

Thesis No.

Name-Surname

Year

Original Title

Title in English

475815

Gönül Tezcan

2017 Ohri Çerçeve Anlaşması Sonrasında Makedonya’da Ulus ve Devlet İnşası Sürecinde Avrupa Birliği’nin Rolü The Role of the European Union in the Process of Nation and State Building in Macedonia After the Ohrid Framework Agreement
458715

Dilara Sülün

2017 Lizbon Antlaşması’nın Avrupa Birliği Dış Ticaret Politikası’na Etkileri The Effects of the Lisbon Treaty on the External Trade Policy of the European Union
448272

Ercüment Tatlıoğlu

2016 AB Savunma Politikaları Kapsamında Askeri Operasyonlar ve Türkiye: Atalanta Örneği Military Operations in the Context of EU Defence Policy and Turkey: the Case of Operation Atalanta
441463

Sevgi Çilingir

2016 Müslüman Göçmenlerin Ötekileştirilmesi, Güvenlikleştirilmesi ve Entegrasyon Çelişkisi: İngiltere Örneği The Otherization and Securitization of Muslim Immigrants, and Integration Dilemma: the Case of Britain
441467

Gülfer Tunalı

2016 Bulgaristan’da AB Üyeliği Sonrası Türk Azınlığın Kimlik Örüntüleri: Etnik Kimlik, Ulusal Kimlik, Avrupa Kimliği Identity Patterns of the Turkish Minority in Bulgaria After the EU Membership: Ethnic Identity, National Identity, European Identity
410364

Çağrı Selvi

2015 AB 2020 Stratejisi ve 2050 Vizyonu Bağlamında Belirlenen Yenilenebilir Enerji Hedeflerine Ulaşılabilirliğin Mali Açıdan Analiz Edilmesi The Fiscal Analysis of Feasebility of the Goals Relating Renewable Energy Sources in EU’s 2020 Strategy and 2050 Vision
364871

Barış Gürsoy

2014 Genişletilmiş Karadeniz Bölgesinde Avrupa Birliği’nin Dış ve Güvenlik Politikasının Oluşturulmasında Güvenliksizleştirme Süreci The Desecuritizing Process in Formulating European Union’s Foreign and Security Policy in Wider Black Sea Region
348846

Zühal Ünalp Çepel

2013 Türkiye’de Sivil Toplum, Avrupalılaşma ve Demokrasinin Güçlenmesi: Müsiad’In Değişen Rolü Civil Society, Europeanization and Democratic Consolidation: Changing Role of Musıad
411794

Mustafa Kocabaş

2013 Soğuk Savaş Sonrası NATO-AGSP/OGSP İşbirliğinin Analizi – Afganistan Örneği The Analysis of Post-Cold War Cooperation Between ESDP/CSDP – the Afghanistan Case
348851

Süleyman Sezgin Mercan

2013 Avrupa Birliği Sürecinde Ordunun Türk Dış Politikası Üzerindeki Etkisi: Devamlılık ve Değişim The Impact of Military on Turkish Foreign Policy During the European Union Accession Process: Continuity and Change
333268

Betül Çelikkaleli

2012 Avrupa Birliği’nde Ekonomik Çıkarların Temsili ve Meşruiyet İlişkisi: Sosyal Taraflar Açısından Bir Değerlendirme Economic Interest Representation and Legitimacy Relation in the European Union: An Assessment Based on the Social Partners
337581

Mehmet Gökay Özerim

2012 Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göç Karşıtlığı: Güvenlik Temaları Ekseninde Göç Karşıtı Söylemin İnşası Radical Right Parties in Europe and Anti-immigration: the Construction of Anti-immigration Discourse in the Context of Security Themes
280762

Didem Özgür

2011 Coğrafi İşaretlerin Korunması: Avrupa Birliği’ndeki Hukuki Çerçeve ve Türkiye Uygulaması Protection of Geographical Indications: the Legal Framework in European Union and Practice in Turkey
280780

Sinem Kocamaz

2011 Tony Blair Döneminde İngiltere’nin Transatlantik İlişkilerinin Avrupa Birliği Bütünleşme Sürecine Etkisi Britain’s Transatlantic Relations Effect on European Union Integration in Tony Blair’s Term
333348

Huriye Toker

2011 Kamusal Alanda Avrupa Birliği Tartışmaları: Haber Medyası İncelemesi European Union Debates in the Public Sphere: the Case of News Media
298153

Nihal Kırkpınar Acar

2011 Avrupa Birliği’nin Bilim-Teknoloji Politikaları İle Güç Kazanma Stratejisinin Karşılaştırmalı Analizi ve Türkiye’nin Yeri Comparative Analysis of European Union’s Power Gaining Strategy with its Science-Technology Policies and the Position of Turkey
333264

Ülviyye Sanılı

2011 Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Türkiye Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılığı Sektörünün Rekabet Gücü Analizi Analysis of Competiveness of Turkish Road Freight Transport Sector within the Framework of European Union-Turkey Relations
333272

Altuğ Günal

2011 Sırbistan’In Avrupa’ya Dönüşü: Nedenler, Engeller, Beklentiler ve AB Faktörü Serbia’s Return to Europe: Reasons, Obstacles, Exptectations and the EU Factor
333263

Hüseyin Kutay Aytuğ

2011 Avrupa Birliği Ülkelerinde Tarımsal Turizm Uygulamaları ve Türkiye’de Gelişme Potansiyeli: Yeşilköy Örneği Agrotourism Applications in European Union Countries and Turkey’s Growth Potential: the Case of Yeşilköy
265964

Uğur Burç Yıldız

2010 Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Sivil-Asker İlişkileri: Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi Civil-Military Relations in Turkey During the European Union Process: the Period of the Justice and Development Party
265982

İlkay Taş

2010 Avrupa Birliği’nde Sağlık Turizmi Kapsamında Sınır Ötesi Hasta Hareketliliği Cross Border Patient Mobility within the Context of Health Tourism in the European Union
263988

Gözde Kaya

2010 Avrupa Birliği İş Hukuku’nda Cinsiyet Ayrımcılığı Gender Discrimination in European Labour Law
286051

Esra Dündar

2010 Uluslararası Düzenlemeler ve Avrupa Birliği Çerçevesinde Deniz İş Hukukunda Gemi Adamlarının Çalışma Süreleri Seafarer’s Working Time within International and European Union Maritime Labour Law
280760

Sühal Şemşit

2010 Avrupa Birliği Göç Politikasının Güvenlikleştirilmesi ve Dışsallaştırılması: Türkiye’ye Yansımaları Securitisation and Externalisation of European Union Migration Policy: Repercussions on Turkey
280765

Sedef Eylemer

2010 Avrupalılaşma Sürecinde Siyasi Koşulluluk ve Elitler: Türkiye Örneği Political Conditionality and Elites in the Europeanisation Process: the Case of Turkey
236085

İbrahim Alper Arısoy

2009 Avrupa Bütünleşmesinde Bölgeselleşmenin Dinamikleri: İtalya Örneği ve Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım Dynamics of Regionalisation in European Integration: the Case of Italy and a Comparative Approach
239131

Rövşen Şahbazov

2009 Avrupa Birliğinde Genişleme Stratejisi Çerçevesinde Yeni Komşuluk Politikası (Güney Kafkasya Ülkeleri Yönünden Bir Değerlendirme) European Union Neighbourhood Policy in Aspect of EU Enlargement Strategy (An Analysis Towards South Caucasus States)
220212

Uluç Çağatay

2008 AB Sürecinde Türkiye’de Bilgi Yönetimi ve Konumsal Bilgi Sistemleri İle Taşınmaz Piyasalarının Analizine İlişkin Bir Model Tasarımı Design of a Model Concerning with the Analysis Real Estate Markets Using Information Management and Spatial Information Systems in Turkey at the Process of EU
208446

Murat Necip Arman

2007 Avrupa Birliğinin Batı Balkanlar Genişlemesi: Bir Dış Politika Aracı Olarak Kimlik Dönüşümü European Union Enlargement on Western Balkans: Identity Transformation as a Foreign Policy Instrument
208503

Beyza Sümer

2007 Bilgi Toplumuna Dönüşüm Sürecinin Avrupa Birliği ve Türkiye’de İstihdam Yaratmaya Etkisi Impact of Transformation to Knowledge Society on Employment Creation in the EU and Turkey
208967

Fehmi Ağca

2007 Avrupa Birliği’nin Güvenlik ve Savunma Politikaları İçinde Türkiye’nin Konumu Turkey’s Position in European Union Security and Defence Policy
189913

Mehmet Hakan Keskin

2006 Stratejik Açıdan Avrupa Birliği Enerji Politikası ve Uluslararası Güvenlik Sistemine Etkisi The Energy Policy of European Union and its Effect on International Security System