Avrupa Birliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 1999 yılında kurulan Avrupa Birliği Anabilim Dalı, 1999-2000 akademik yılı itibariyle Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı ile eğitim vermeye başlamıştır. 2002-2003 akademik yılından itibaren de Avrupa Birliği çalışmaları alanında doktora düzeyinde eğitim verilmeye başlanmıştır.
Avrupa çalışmalarının disiplinlerarası yapısına uygun olarak, Anabilim Dalının öğretim kadrosu çeşitli disiplinlerde uzmanlaşmış öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Bu şekilde, gerek yapısı gerekse işleyişi bakımından dinamik ve kendine özgü bir sistem olan Avrupa bütünleşmesi kapsamlı bir yaklaşımla değerlendirilmekte ve öğrencilerimizin geniş perspektifli bir bakış açısı kazanmaları hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Yüksek Lisans programında iki yarıyıl, doktora programında üç yarıyıl süren temel eğitim sürecinin ardından öğrencinin tez aşamasında ilgi duyduğu bir konuda uzmanlaşması öngörülmektedir. Anabilim Dalı, lisansüstü eğitim faaliyetlerinin yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası proje, atölye çalışmaları, konferans ve seminerler gibi çeşitli akademik etkinliklere de yer vermektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Avrupa Birliği, Yüksek Lisans
Derecenin Düzeyi
İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Birinci Düzey (Lisans) diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan (GRE/GMAT) en az 55 almış olmak; yabancı dil sınavlarından (ÜDS/KPDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL) ya da eşlenirliği ÖSYM tarafından kabul edilmiş olan diğer yabancı dil sınavlarından en az 50 almış olmak ya da DEU Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm Çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim Sınavından en az 65 almış olmak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar
Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül’de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.
Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Anabilim Dalı Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans Programında farklı disiplinlerden 27 öğretim üyesi ve 3 araştırma görevlisi ve 1 uzman bulunmaktadır. Öğrenci ve ders kullanımındaki PC sayısı (Laboratuar), 40 adet olup hafta içi her gün saat 8.30 ile 17.00 arası kullanıma açıktır. Öğrencilerimizin proje ve tez ile ilgili çalışmalarına destek sağlayabilecek Avrupa Birliği Dokümantasyon Merkezi ile bilgisayar laboratuarı ve ayrıca kablosuz ağ bağlantısı mevcuttur. Programın eğitim dili Türkçedir.
Temel Program Kazanımları
1 Avrupa Birliği alanındaki teorik bilgiye hâkim olarak, bu alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde derinleştirir.
2 Avrupa Birliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak, Birliğin ekonomik, hukuki ve/veya siyasi yapısına, işleyişine, uygulamalarına, üçüncü ülkelerle ilişkilerine ilişkin özgün sonuçlara ulaşır.
3 Avrupa bütünleşmesi kuramlarına ilişkin analiz ve sentez yapmak üzere disiplinlerarası bir bakış geliştirir.
4 Avrupa Birliği Politikalarını analiz eder, farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek, yeni bilgiler üretir.
5 Avrupa Birliği nin demokrasi anlayışı ve insan haklarına yaklaşımını, bu husustaki evrensel kuramlar ve yaklaşım çerçevesinde sistematik şekilde değerlendirir; bu konudaki normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler.
6 Avrupa Birliği alanında bilimsel etiğe ve alanındaki standartlara uygun olarak seminer hazırlar ve sunar.
7 Avrupa Birliği ne yönelik ekonomik, hukuki, siyasal ve kültürel alanda edindiği bilgileri, disiplinlerarası etkileşimin sağladığı perspektif ile derinleştirir, bu alanda uzmanlık düzeyindeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir.
8 Bilimsel etiğe ve alanındaki standartlara uygun olarak tez, rapor vb. akademik nitelikli çalışmalar üretir, sunar ve makale olarak yayınlar.
9 Bilimsel bir araştırma projesinin ekip üyesi olarak etkin bir şekilde çalışır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurumlarının Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimlerinde uzman olarak çalışabilirler. AB ile ilgili konularda araştırma ve danışmanlık yapan kamu iktisadi teşebbüsleri, kalkınma ajansları, meslek odaları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, vakıf ve şirketlerde uzmanlık, meslek memurluğu, danışmanlık ya da proje koordinatörlüğü yapabilirler. Ayrıca Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası örgütlerin ilgili pozisyonlarında istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Üçüncü düzey programlara başvurabilir.
TYYÇ – Program Yeterlilikleri İlişkisi
Ders Yapısı ve Kredileri
Avrupa Birliği Tezli Yüksek Lisans Programında öğrenciler toplam 9 zorunlu (uzmanlık alanı ve seminer dahil), 3 seçimlik ders almak durumundadır. İki dönem içinde toplamda 9 seçimlik ders mevcuttur. Bütün seçimlik dersler Anabilim Dalı tarafından verilmektedir. Havuzdan ya da ortak seçimlik/zorunlu ders bulunmamaktadır. Ön koşullu ders yoktur. Tüm dersler dönemliktir. Dersler, Avrupa bütünleşmesinin tarihsel, ekonomik, hukuki, kurumsal, siyasal, mali, bölgesel, ticari, sosyal boyutuna yönelik öğrencilere bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırma amacındadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5000 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 AVB 5031 AVRUPA SİYASAL BÜTÜNLEŞME KURAMLARI ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 AVB 5003 AB’NİN HUKUKİ SİSTEMİ VE KURUMSAL YAPISI ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 AVB 5001 EKONOMİK BÜTÜNLEŞME VE AB ZORUNLU 3 0 0 8
G 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 5
TOPLAM: 30
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AVB 5021 AB’NİN MALİ KURUM VE POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 AVB 5035 AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 AVB 5033 AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 5
G 4 AVB 5023 AB’DE YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER SEÇMELİ 2 0 0 5
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AVB 5008 AB’DE SOSYAL POLİTİKA ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 AVB 5006 AB’NİN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLERİ VE ORTAK TİCARET POLİTİKASI ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 AVB 5096 SEMİNER ZORUNLU 2 2 0 2
B 4 AVB 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 2 0 2
B 5 AVB 5010 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 0 SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ 8
TOPLAM: 30
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AVB 5022 AB’DE REKABET HUKUKU VE POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 AVB 5024 AB’DE DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 AVB 5030 ORTA DOĞU POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 AVB 5026 AB TARIM POLİTİKALARI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 5 AVB 5028 AB’NİN BALKANLAR VE ORTADOĞU POLİTİKASI SEÇMELİ 3 0 0 4
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 AVB 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM: 30
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AVB 5099 TEZ ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM: 30
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
DEÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği web adresi: http://www.sbe.deu.edu.tr/sbe/mevzuat
Mezuniyet Koşulları
Yüksek Lisans programı teziyle beraber, ilgili dersler (56 AKTS), uzmanlık alanı dersi (2 AKTS), seminer (2 AKTS) ve tez çalışması (60 AKTS) olmak üzere toplamda 120 AKTS’den oluşur. Öğrencilerin genel not ortalamalarının en az 2.50/4.00 olması ve tüm dersleri en az CB/S/TP notları ile geçmiş olmaları gerekir.
Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)
Tam gün
Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Asuman ALTAY
Tel: +90 232 3018766 +90 232 3010352
Faks: +90 232 453 02 66
E-posta: asuman.altay@deu.edu.tr